banner
:::

Fun in Guanmiao

Gourmet Food

Store name

Address

Years in Business

Opening hours

Cuisine Menu

 A-Hui's Free-Range Chicken
A-Hui's Range Chicken ​

 No. 1, Lane 20, Zhongzheng Road, Beihua Village, Guanmiao District
06-5959922

 28 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

 Chuanzai Lumian (Szechuan style noodles in broth)
Chuanzai Lumian (Szechuan style noodles in broth)
 

 No. 489, Section 1, Nansiong Road, Guanmiao District
06-5951387

 

 30 Years

 6:00 a.m. – 1:00 p.m.

 Guanmiao Lumian (Guanmiao boodles in broth), various lou mei (food items boiled in sauce)

 Yiwang Lumian (Yiwang's Noodles in Sauce) 
Yiwang Lumian (Yiwang's Noodles in Sauce)

 Within Guanmiao Retail Market (Jhongsiao Street of Guanmiao District)
06-5963234

 

 50 Years

  6:00 a.m. – 1:00 p.m.

 Guanmiao Lumian (Guanmian noodles in broth)
Youyu Geng (squid broth)

  Keyi Siaochi (Keyi's Snacks)
 Keyi Xiaochi (Keyi's Snacks)

Within Guanmiao Market (Jhongsiao Street of Guanmiao District)
06-5960292

 

 50 Years

 6:00 a.m. – 1:00 p.m.

 Guanmiao Guo (Guanmiao rice sticks)
Shimuyu Zhou (milkfish porridge)

 Hanzai's Rice Dumplings at Niuchoupu
Hanzai's Rice Dumplings at Niuchoupu

 No. 168, Jhongjheng Road, Guanmiao District
06-5951860

 

 47 Years

 5:00 a.m. – 12:00 p.m.

 Rouzong (Rice dumpling with meat)
Caizong (Rice dumpling with vegetables)
Rougeng Mian (Minced meatballs and noodles)

Jiasiang's Rice Cake
Jiaxiang's Rice Cake

  No. 751, Jhongjheng Road, Guanmiao District
06-5962797

 

 25 Years

 Monday to Sunday
6:00 a.m. – AM 12:00

 Mi Guo (Rice cakes)

 Range Chicken Restaurant at Lianzhao Street
 Range Chicken Restaurant at Lianzhao Street

 No. 36-2, 4th Neighborhood, Guidong VIllage, Guanmiao District
06-5551819

 65 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

Range Chicken Vil-lage at Longcuan Hamlet
 Range Chicken Village at Longquan Hamlet

 No. 55, Jhongjheng Road, Beihua Village, Guanmiao District
06-5952315

 

 20 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

 Renhong Banquet Restaurant
Renhong Banquet Restaurant

 No. 108, Wujia Road, Wujia Village, Guanmiao District
06-5957487

 6 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

 Nanyi Golf Country Club Restaurant
Nanyi Golf Country Club Restaurant

 No. 111-6, 8th Neighborhood, Budai Village, Guanmiao District
06-5551122

 15 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

 Songzaijiao A-fa's Golden Dumplings
Songzaijiao A-fa's Golden Dumplings

 No. 18, Shengli Street, Songjiao Village, Guanmiao District
06-5954555  06-5951122

 12 Years

 Closed on Mondays
8:00 a.m. – 8:00 p.m.

 Huangjin shuijiao (golden dumplings)
Guanmiao tangmian (Guanmian noodle soup)

 Shunfa's Range Chicken
Shunfa's Range Chicken

 No. 239, Section 2, Zhongshan Road, Guanmiao Village, Guanmiao District
 06-5961279

 13 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

  Sinlongjhuang Range Chicken
Xinlongzhuang Range Chicken

 No. 6, Lane 40, Jhongjheng Road, Beihua Village, Guanmiao District
06-5958947

 

 15 Years

 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

 Pineapple and Bamboo Shoot Feast

 Linmen Jade Dumplings
 Linmen Jade Dumplings

 No. 428, Section 1, Jhongshan Road, Guanmiao District, Tainan City
06-5965877

 

Closed on Tuesdays
7:30 a.m.~02:00 p.m. (or until sold out)

 Huangjin Jianjiao (golden fried dumplings) Lumian (noodles in broth)

 Fenglin Eatery
 Fenglin Eatery

 No. 78, Siangyang Road, Guanmiao District
06-5957776

 

 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
5:00 p.m. – 10:00 p.m.

 Special local cuisine

Classical Cuisine of Guanmiao

Classical Cuisine of Guanmiao


Previous