banner
:::

About Guanmiao

Administrative areas

The area of jurisdiction of Guanmiao District includes 17 villages, name-ly: Siahu, Shansi, Wujia, Beihua, Beishih, Budai, Tianjhong, DongshiS\h, Songjiao, Nanhua, Siangyang, Bitou, Shenkeng, Singuang, Sinpu, Gui-dong, and Guanmiao.

Administrative areas